Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

                                                                 

Porządek Walnego Zebrania 2022:

       1.  Otwarcie zebrania.

       2.  Wybór przewodniczącego i protokolanta.

       3.  Zatwierdzenie porządku obrad.

       4.  Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

       5.  Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.

       6.  Sprawozdania Zarządu LSTK z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).

       7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSTK z działalności w 2021 r.

       8.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2021 r.

       9.  Projekt planu pracy na 2022 r.

     10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

     11. Dyskusja.

     12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu LSTK w 2021 r

     13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r

     14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSTK za 2021 r.

     15. Zatwierdzenie sprawozdania Sadu Koleżeńskiego za 2021 r.

     16. Uchwalenie planu pracy na 2022 r.

     17. Podjęcie decyzji w sprawie pokrycia straty wynikającego z rachunku zysków i strat

     18. Zatwierdzenie innych uchwał oraz wniosków dotyczących działalności LSTK

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie obrad.