Regulamin 

Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury                                                                 § 1 [Zakres regulacji]
1. Regulamin Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady funkcjonowania stowarzyszenia, porządek wewnętrzny oraz prawa i obowiązki członków.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich członków LSTK, którzy złożyli stosowną deklarację i na podstawie Uchwały Zarządu zostali przyjęci w poczet członków stowarzyszenia.

                                                                  § 2 [Zakres prawny]
1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (jedn. tekst: Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r.) oraz zatwierdzonego przez Sąd statutu.
2. Stowarzyszenie działa także. w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
3. Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury ma swój znak (logo) i jest rozpoznawalny pod skróconą nazwą LSTK, stosowaną w dalszej części regulaminu.

                                                        § 3 [Siedziba LSTK i teren działania]
1. Siedzibą LSTK jest miasto Lubin.
2. Terenem działania LSTK jest terytorium Rzeczypospolitej i poza granicami.
3. LSTK działa głównie w rejonie i na rzecz Zagłębia Miedziowego.
4. LSTK może współpracować i być członkiem krajowych stowarzyszeń o takim samym lub zbliżonym programie działania.

                                                                  § 4 [Działalność LSTK]
1. LSTK prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności.
2. LSTK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków
3. LSTK prowadzi działalność statutową w zakresie:
   a. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
   b. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
   c. działalności charytatywnej
   d. działalności na rzecz mniejszości narodowych i osób niepełnosprawnych
   e. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
   f. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
   g. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
   h. promocji i organizacji wolontariatu.

                                                                    § 5 [Członkowie LSTK]
1. Członkiem LSTK może być każdy pełnoletni obywatel Polski, który:
   a. zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do LSTK,
   b. akceptuje wartości kultury i pragnie twórczo przyczyniać się do jej dalszego rozwoju,
   c. posiada nieposzlakowaną opinię wśród lokalnej społeczności,
   d. został przyjęty do LSTK na podstawie decyzji (uchwały) Zarządu.
2. Każdy członek LSTK ma prawo do:
   a. uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu oraz wyboru i wybieralności władz LSTK.
   b. uczestniczenia w pracach odpowiedniej sekcji twórczej LSTK.
   c. korzystania z wszelkich ulg i udogodnień, jakie LSTK zapewnia w statutowym spełnieniu swych zadań.
   d. uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach i plenerach organizowanych przez Zarząd, na zasadach określonych w szczegółowych przepisach, wydanych przez Zarząd LSTK
   e. zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania LSTK
   f. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Zarząd LSTK.
3. Członek Stowarzyszenia ma w szczególności obowiązek:
   a. popierania działalności LSTK w granicach swoich możliwości,
   b. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz LSTK,
   c. propagowanie haseł i idei LSTK oraz zjednania mu sympatyków,
   d. aktywnie uczestniczyć w wystawach, warsztatach i plenerach artystycznych,
   e. uiszczać składkę i inne opłaty uchwalone przez uprawnione statutem organy LSTK, w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku opóźnienia - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
   f. aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
   g. uczestnictwa w Walnych Zebraniach i Zebraniach Zwyczajnych członków, bądź usprawiedliwienia ich nieobecności. Nieuczestnictwo w zebraniach nie zwalnia członka LSTK z realizacji przyjętych uchwał i innych ustaleń.
   h. otaczać opieką mienie LSTK i przestrzegać zasad współżycia społecznego.
4. Utrata praw członkowskich następuje na skutek:
   a. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu LSTK, po uiszczeniu wszelkich zaległych składek wraz z ustawowymi odsetkami,
   b. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka LSTK,
   c. nieuiszczenia ustalonych składek członkowskich do końca roku kalendarzowego,
   d. braku aktywności w działalności LSTK (braku uczestnictwa w wystawach, warsztatach, plenerach i zebraniach, szczególnie bez usprawiedliwienia),
   e. niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał LSTK
   f. podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami LSTK,
   g. wykluczenia uchwalą Zarządu za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę LSTK.
5. Przyjęcie w poczet członków lub pozbawienie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu LSTK.
6. Informację o pozbawieniu członkostwa Zarząd LSTK przekazuje drogą telefoniczną, poprzez przesłanie SMS lub drogą e-mailową jeśli taki został przez członka podany do wiadomości Zarządu,
7. Od decyzji o nie przyjęciu do LSTK, wykreśleniu lub wykluczeniu członka, przysługują zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
8. Zarząd LSTK może w drodze Uchwały nadawać poszczególnym osobom, szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, bądź posiadającym znaczące osiągnięcia w zakresie, w jakim Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność, status Honorowego Członka LSTK, ale może również w drodze Uchwały pozbawić tego statusu – osoby, które przez dłuższy okres zaprzestały kontaktu, bądź działają na szkodę LSTK.

                                                     § 6 [Zasady organizacyjne Stowarzyszenia]
1. Organami LSTK są:
   a. Walne Zebranie Stowarzyszenia,
   b. Zarząd Stowarzyszenia,
   c. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
   d. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.
2. Zasady funkcjonowania organów LSTK określa statut Stowarzyszenia.
3. Najwyższym organem LSTK jest Walne Zebranie.
4. Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu przysługuje wyłącznie członkowi LSTK.
5. Zarząd LSTK prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz, według zasad określonych w statucie.
6. Zarząd LSTK odbywa regularne posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 1raz w kwartale i podejmuje decyzje w formie uchwał.
7. W posiedzeniach Zarządu LSTK - może brać udział z głosem doradczym Przewodniczący/a Komisji Rewizyjnej
8. Zarząd LSTK może zwoływać Zebrania Zwyczajne wszystkich członków o charakterze porządkowym i informacyjnym, w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.
9. Zawiadomienia o Walnym Zebraniu, a także o zebraniach zwyczajnych – Zarząd LSTK powiadamia drogą SMS lub e-mailową, nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem.
10. Zarząd LSTK przyjmuje od członków wszystkie wpłaty na konto bankowe. Zarząd LSTK podaje do wiadomości członków numer konta bankowego LSTK.
11. Działalność kontrolną w LSTK prowadzi Komisja Rewizyjna, która dokonuje okresowej oceny całokształtu działalności Zarządu LSTK, w tym finansowej. Zadania Komisji Rewizyjnej określa statut Stowarzyszenia.
12. Spory wynikłe w LSTK mogą być rozstrzygane w drodze mediacji. Mediację, prowadzi Sąd Koleżeński działający w oparciu o Regulamin zatwierdzony na Walnym Zebraniu.

                                                 § 7 [Organizacja wystaw, warsztatów, plenerów, itp.]
1. LSTK w ramach swojej działalności bierze udział w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez regionalne i lokalne instytucje samorządowe.
2. Zarząd LSTK realizując przyznane darowizny bądź dotacje, pilnie przestrzega określonych w ofertach zasad, dbając o wykonanie zadań zgodnie z harmonogramem, kosztorysem a także o terminową sprawozdawczość.
3. W ramach konkursów mogą być organizowane: plenery artystyczne, warsztaty artystyczne, wystawy tematyczne jak również wycieczki i spotkania okolicznościowe.
4. W organizowanych wystawach artystycznych uczestniczą wyłącznie artyści z LSTK, którzy na własny koszt dostarczają i odbierają prace, w ustalonym terminie i miejscu.. Wyjątek stanowią ogólnodostępne wystawy w ramach organizowanych konkursów, gdzie obowiązuje oddzielny regulamin.
5. Do montażu i demontażu wystaw zobowiązane są osoby, które wcześniej wyznaczy Zarząd LSTK.
6. Autorzy prac ponoszą pełną odpowiedzialność za treść, charakter, ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia praw i wyrządzenia szkód w stosunku do osób trzecich.
7. Zabrania się dostarczania na wystawę prac, które naruszają prawa osób trzecich, a także tych, które obrażają uczucia religijne innych osób.
8. Autorzy prac zezwalają Zarządowi LSTK na publiczne prezentowanie swojego imienia i nazwiska podczas ekspozycji wystaw, w treściach ewentualnych katalogów poświęconych danej wystawie, w Kronice LSTK oraz na stronach internetowych LSTK.
9. Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie prac oraz jakichkolwiek szkód wynikłych podczas organizowanych wystaw.
10. Warsztaty artystyczne zwyczajowo odbywają się w ramach plenerów artystycznych, a do uczestnictwa w nich zobowiązani są wszyscy uczestnicy pleneru, w terminach i miejscach ustalonych przez Zarząd LSTK, bądź koordynatora pleneru.
11. Plenery artystyczne są organizowane w oparciu o uzyskane środki, a uczestnictwo w pierwszej kolejności przypada członkom LSTK, chyba że po ogłoszonym terminie naboru pozostaną wolne miejsca, to w tym wypadku zakwalifikowane zostaną - wcześniej zgłoszone osoby trzecie - dokonując pełnej odpłatności.
12. Za osoby trzecie w pierwszej kolejności uznaje się osoby spokrewnione z członkami LSTK w linii prostej, dopiero potem osoby powinowate, bądź obce
13. Temat, termin, miejsce i koszt pleneru zostaje podany do wiadomości członków LSTK na Walnym Zebraniu bądź na Zebraniu Zwyczajnym wszystkich członków.
14. Przy małych środkach finansowych związanych z organizacją pleneru, Zarząd LSTK może ustalić dodatkową opłatę partycypacyjną, będącą rekompensatą przewidywanych kosztów. Kwota partycypacyjna nie może przekroczyć 25% ogólnych kosztów.
15. W plenerze nie mogą wziąć udziału członkowie, którzy na przełomie ostatniego roku wykazywali brak aktywności bez zasadnego usprawiedliwienia, bądź członkowie ze stażem członkowskim mniejszym niż 12 miesięcy.
16. Do uczestnictwa w plenerze zakwalifikowani zostaną ci członkowie, którzy w określonym terminie zgłoszą swój udział i dokonają wpłaty partycypacyjnej ustalonej przez Zarząd LSTK.
17. Uczestnicy pleneru winni dostosować się do zatwierdzonego przez Zarząd LSTK - indywidualnego regulaminu danego pleneru.
18. Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Zarząd LSTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe w trakcie trwania pleneru, a także nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru.
19. Zwyczajowo sposób i koszty dojazdu do miejsca odbycia pleneru ponosi uczestnik, jednakże przy umiarkowanych środkach finansowych, możliwy jest transport zbiorowy, organizowany przez Zarząd LSTK.

                                                                 § 8 [Środki finansowe LSTK]
1. Majątek LSTK stanowią wpisowe i składki członków oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w trakcie jego działania.
2. Dochodami LSTK są: dochody z operacji finansowych, dotacje, darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz inne wpływy.
3. Środkami finansowymi LSTK zarządza Zarząd LSTK, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania.
4. Dochody uzyskiwane z majątku LSTK przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Stowarzyszenia.
5. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów LSTK, o ile ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

                                                                § 9 [Postanowienia końcowe]
1. Niniejszy regulamin stanowi rozszerzoną interpretacje przepisów wynikających ze Statutu LSTK. i po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie obowiązuje wszystkich członków LSTK.
2. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa, pierwszeństwo mają przepisy wynikające ze Statutu LSTK.
3. Traci moc dotychczasowy regulamin LSTK z dnia 15 lutego 2004 r.


                Lubin 08-06-2020 r.                                                               Przewodniczący Walnego Zebrania