Powrót  

                                                                   

 

Narodowy Instytut
Wolności - Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

 

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

 

 

                                               za rok 2020

 

•           Formularz należy wypełnić w języku polskim;

•          Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

•          W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;

•          We wszystkich polach, w których nie będą  wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-)

 

 

   Data zamieszczenia sprawozdania                   2021-07-12   

 

I.                 I.    Dane organizacji pożytku publicznego

 

1. Nazwa organizacji

LUBIŃSKIE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY

 

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo DOLNOŚLĄSKIE

Powiat LUBIŃSKI

 

Gmina LUBIN

Ulica KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Nr domu 6A

Nr lokalu

 

Miejscowość LUBIN

Kod pocztowy 59-300

Poczta LUBIN

Nr telefonu 606791824

 

Nr faksu

E-mail lstk.lubin@gmail.com

Strona www www.lstk.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2001-12-10

 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

2006-05-26

 

5. Numer REGON

39094790600000 6. Numer KRS 0000070831

 

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Wiesław Radojewski

Przewodniczący

TAK

 

Krystyna Dutkiewicz

Wiceprzewodnicząca

TAK

 

Joanna Podgórska

Skarbnik

TAK

 

 

Elżbieta Jankowska-Ptak

Sekretarz

TAK

 

Maria Urszula Urbaniak

Członek

TAK

 

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

 

Halina Bolesławska

Przewodnicząca

TAK

 

Janina Smolarek

Członek

TAK

 

Zofia Kilimnik

Członek

TAK

 

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

1.       Opis działalności pożytku publicznego

1.1.  Opis głównych działań podjętych przez organizację

 

Cele i zakres działalności statutowej

 

      Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury jest organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk, działającą na rzecz rozwoju nieprofesjonalnych artystów kultury robotniczej, prowadzącą działalność pożytku publicznego.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.04.1989r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz.855 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

               

     Celem stowarzyszenia jest stworzenie warunków dla rozwoju nieprofesjonalnych twórców, dążenie do powszechnego uznania twórczości robotniczej, jako istotnego nurtu w kulturze narodowej, w szczególności:

a.        działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej oraz kulturowej

b.       działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

c.        działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

d.       prowadzenie działalności popularyzującej twórczość artystów z naszego regionu: wystawy, plenery,

e.       warsztaty

f.         pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i doskonalenia warsztatu twórczego członków

g.        stowarzyszenia

h.       wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw członków stowarzyszeniach

i.         prowadzenie działalności wydawniczej propagującej twórczość członków stowarzyszenia

j.         inicjowanie i popularyzowanie uczestnictwa członków stowarzyszenia w konkursach, przeglądach i

k.        festiwalach dorobku twórczego

l.         współpraca z mediami w celu uzyskania możliwości prezentowania dorobku członków stowarzyszenia

 

  Dla realizacji ww. celów stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie:

a.        kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

b.       działań na rzecz integracji europejskiej

c.        działalności charytatywnej

d.       działalności na rzecz mniejszości narodowych

e.       działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

f.         nauki, edukacji oświaty oraz wychowania

g.        krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

h.       pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych

i.         promocji i organizacji wolontariatu

j.         promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

 

Charakterystyka działalności:

 

     Członkowie Stowarzyszenia to przeważnie ludzie wywodzący się ze środowiska górniczego jak również młodzi twórcy naszego regionu pogłębiający swoje pasje i poszukujący nowych inspiracji. Od paru lat stowarzyszenie uczestniczy w różnych akcjach charytatywnych. W roku 2012 twórcy naszego stowarzyszenia przekazali prace na aukcję charytatywną  wspierającą lubińskie hospicjum. W 2014 roku za swoje dokonania i działalność Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury otrzymało Skrzydła NGO.

     Stowarzyszenie kontynuowało działania wspierające swoich członków poprzez organizację plenerów, spotkań warsztatowych, jak również było organizatorem wystaw w tym poplenerowych. Przed wszystkimi organizowanymi wystawami odbywały się spotkania tematyczne, które pozwoliły na wymianę doświadczeń, gdyż należy wspomnieć, iż w Stowarzyszeniu występuje tzw. wielopokoleniowość. Dzielenie się swoja wiedzą i pasją z młodymi ludźmi pokazało, jak sztuka może wypełnić ich wolny czas.

Działalność Zarządu:

 

     Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury działał w 5-cio osobowym składzie i realizował określone zadania zgodnie ze statutem. Działalność Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym była mocno ograniczona ze względu na pandemię związaną z COVID 19.  Zarząd występował do jednostek samorządowych w celu uzyskania dotacji - jako uczestnik organizowanych konkursów, jednakże dotację otrzymał jedynie z Urzędu Miasta, a jej rozliczenie następowało w ustalonym terminie. W projekcie tym brali udział artyści ze Stowarzyszenia mając przez to możliwość zdobywania doświadczeń, ale także przekazywania ich młodym pokoleniom.   Poprzez przygotowanie i udział w wielu wystawach, mimo pandemii - artyści mieli możliwość promowania Zagłębia Miedziowego w regionie. Promowali również swój wizerunek, otrzymując niejednokrotnie duże uznanie.

     Zarząd LSTK odbywał cykliczne zdalne posiedzenia Zarządu za pośrednictwem mediów, rozwiązując bieżące problemy, bądź ustalając plany działania. W posiedzeniach tych zawsze uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - przez co mogła na bieżąco kontrolować działalność Zarządu, a także występować z głosem doradczym. Zarząd wspomógł swoich członków poprzez rezerwację miejsc, do uczestnictwa w lokalnym festiwalu („Festiwal Sztuk Wszelakich i Rękodzieła”,” itp.).

     Zarząd w ubiegłym roku zawarł nową umowę z Młodzieżowym Domem Kultury związaną z udostępnieniem pomieszczenia do odbywania cyklicznych Zebrań. Działalność finansowa odbywała się bezgotówkowo za pośrednictwem konta założonego w mBanku. Zarząd sukcesywnie redaguje i prowadzi kronikę. Skutecznie funkcjonuje strona internetowa, gdzie są podawane najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące Stowarzyszenia. www.lstk.pl

Prowadzona jest również strona na portalu społecznościowym FACEOBOOK.

 

1.2.  Ważniejsze działania twórcze:

               1.  Plener artystyczny w Szklarskiej Porębie

Z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego - artyści z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury uczestniczyli w dwudniowym, górskim plenerze artystycznym w Szklarskiej Porębie. Artyści poza krótkim wypoczynkiem, mogli uczestniczyć w warsztatach i wykładzie historycznym  z tematem "Bitwa Warszawska", gdyż wyjazd plenerowy był związany z projektem, w ramach umowy zawartej z Urzędem Miejskim w Lubinie. Poza czynnościami wynikającymi z umowy, artyści mogli zwiedzić Dom Gerharta i Carla Hauptmannów z ekspozycją stałą poświęconą tym znakomitym pisarzom z przełomu XIX i XX wieku, oraz Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, gdzie zgromadzone zostały eksponaty związane z historią, etnografią, rzemiosłem i sztuką regionalną. Wisienką na torcie była wizyta w hucie szkła "Leśna Huta", gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z procesem wytapiania szkła ozdobnego. Spacer po "Ogrodzie Ducha Gór" - pozwolił na przeżycie niezwykłej ekologicznej przygody i był wspaniałą okazją do zapoznania się z unikatową przyrodą Karkonoszy.

 

2. Plener Sztuk Wszelakich i Rękodzieła

 

Pod koniec sierpnia 2020 r. odbył się doroczny Plener Sztuk Wszelakich i Rękodzieła (kontynuacja dawnego „Festiwalu Rękodzieła”) organizowany przez Centrum Kultury „MUZA” w Parku Piłsudskiego. Również ta impreza odbyła się z udziałem artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Artyści wystawili swoje prace głównie w dziedzinie rękodzieła i ceramiki, ale nie zabrakło również obrazów malowanych farbami olejnymi i akrylowymi, bądź też wspaniałych dzieł wyszywanych na płótnie.

 

3. Wystawa "Nie zapomnimy - 100 rocznica Cudu nad Wisłą"

 

Przez cały sierpień 2021 r. w „Galerii na piętrze” w Centrum Kultury MUZA w Lubinie można było przeżywać lekcję historii, która przybliżała wiedzę na temat wydarzeń, które miały miejsce 100 lat temu. Artyści z LSTK ukazali patriotyczny charakter 100 rocznicy „Cudu nad Wisłą”

Wystawa sprzyjała kształtowaniu postaw patriotycznych. Artyści z LSTK kierowali wystawę do wszystkich pokoleń uznając, że warto czerpać z tradycji tego zwycięstwa w 1920 roku i chłonąć historię. Wielu obserwatorów tej wystawy powiększyło swą wiedzę dotyczącą ważnych dla Polaków wydarzeń, do jakich doszło przed stu laty, na przedpolach Warszawy. To niesamowite historyczne wydarzenie warto pielęgnować, a wiedzę tę przekazywać potomnym. Dzięki zwycięstwu Rzeczpospolita Polska zachowała świeżo odzyskaną niepodległość. Główną rolę tych wydarzeń odegrał Józef Piłsudski, na stałe wpisując się w historię Polski.

 

           4.  Wystawa papieska "W BLASKU ŚWIĘTOŚCI"

 

Od 4 września 2020 r. w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Lubinie, można było podziwiać prace twórcze artystów z Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, którzy dzięki uprzejmości tutejszego proboszcza, przygotowali wspaniałą wystawę z okazji 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II. Wystawa nosi tytuł "W blasku świętości". Główne przesłanie kierowane było do dzieci i młodzieży, czyli do pokolenia, któremu osoba Św. Jana Pawła II znana jest tylko z opowiadań. Nie znali oni Ojca Świętego, bądź byli zbyt mali, by mogli zachować go w pamięci. To właśnie najmłodszemu pokoleniu chcieliśmy przekazywać prawdziwą historię o człowieku, który współtworzył historię współczesnego świata, a w sposób szczególny uczestniczył w polskiej drodze do wolności. Wystawa „W blasku świętości” wprowadzała w zadumę, nie tylko tych młodych ludzi, ale także starsze pokolenia, czyli tych, którzy pamiętają Jana Pawła II, którzy niejednokrotnie mogli brać udział w bezpośrednich spotkaniach, uczestnicząc w Jego pielgrzymkach do Kraju. Wystawa, w której główną postacią był Św. Jan Paweł II, w części także nawiązywała do innych wizerunków religijnych, które symbolizowały blask wielkiej świętości w jaką wszedł po śmierci nasz Wielki Polak. W miesiącu październiku wystawa została przeniesiona do Kościoła p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie i prezentowana przez kolejny miesiąc

 

 

1.3. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego

□  najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

□  gmina                                                          □  województwo

□  kilka gmin                                                   □  kilka województw

□  powiat                                                           cały kraj

□  kilka powiatów                                          □  poza granicami kraju

2.  Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

 

Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

       600

 

Osoby prawne

         20

      2.2. Informacje na temat odbiorców innych, niż wymienieni w pkt 2.1., na rzecz których działała organizacja

                               (Np. zwierzęta, zabytki)

 

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną   pożytku publicznego                                                      

  Tak

  Nie

                       3.2. Należy wskazać nie więcej niż3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery  

 

                                działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

 

                               działalności pożytku publicznego /' o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do

 

                              nich przedmiotem działalności

           Lp.

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach sfery

 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Celem stowarzyszenia jest stworzenie warunków dla rozwoju nieprofesjonalnych twórców, dążenie do powszechnego uznania twórczości robotniczej, jako istotnego nurtu w kulturze narodowej. Członkowie Stowarzyszenia to przeważnie ludzie wywodzący się ze środowiska górniczego będący na emeryturze lub rencie pogłębiający swoje pasje i poszukujący nowych inspiracji.

Stowarzyszenie kontynuowało działania wspierające swoich członków poprzez organizację plenerów, spotkań warsztatowych, jak również było organizatorem wystaw w tym poplenerowych. Ponadto stowarzyszenie udziela pomocy zakupując niezbędne materiały i do pracy artystycznej (sztalugi, podobrazia, farby, ramy i oprawy itp.) dla swoich członków, szczególnie dla tych, którzy nie posiadają zasobnych portfeli.

Od paru lat stowarzyszenie uczestniczy w różnych akcjach charytatywnych. W roku 2012 twórcy naszego stowarzyszenia przekazali prace na aukcję charytatywną wspierającą lubińskie hospicjum. W 2014 roku za swoje dokonania i działalność Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury otrzymało Skrzydła NGO.

3 000,00 zł

 

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

      □    Tak

           Nie

4.2. Należy wskazać nie więcej niż3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego /' o wolontariacie ,zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

Lp.

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach sfery

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

□   Tak  

   Nie

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego  tej  działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wa klasyfikacji PKD. należy podać informację na temat3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

Numer Kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

13 021,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

3 451,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

9 570,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem

3 000,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem

4 800,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

5 384,26 zł

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

3 849,06 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

d) koszty administracyjne

0,00 zł

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

1 535,20 zł

 

 

 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

7 637,44 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych środków

 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

 

          3 451,70 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

 

          3 451,70 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt ll.l.l), oraz kwoty przeznaczone na te działania

 

       1

Opłaty wynikające z działań statutowych, szczególnie dla najbiedniejszych członków Stowarzyszenia podczas realizacji zadania statutowego: plener twórczy i wystawa pn. "Nie zapomnimy – 100 rocznica cudu nad Wisłą" oraz zakup niezbędnych materiałów..

  3 451,70 zł

 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

 

1.      Organizacja korzystała z następujących zwolnień

     (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - dodatkowo podać kwotę)

 

□ z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                0,00 zł

- z podatku od nieruchomości

□ z podatku od czynności cywilnoprawnych

□  z podatku od towarów i usług

 z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

□ z innych zwolnień, jakich:

□ nie korzystała

 

2.      Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji

           □  Tak

              Nie

3.     organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

 □ użytkowanie wieczyste

□ najem

 □ użytkowanie

□ użyczenie

□ dzierżawa

nie korzystała

 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

 

 

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części , np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy /' podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

0 osób

 

2. Członkowie

 

 

 

 

2.1. Organizacja posiada członków

                       Tak

                     □  Nie

       

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

28 osób fizycznych

0 osób prawnych

 

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego /' o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie /' dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czysą to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

  Tak

                    □  Nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym

(Każdy wolontariusz powinien być Uczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

10 osób

 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.   łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie /' inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. Podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

 

 

 

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

  Tak

□  Nie

 


 

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

□  Tak

  Nie

 

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

L.p.

 

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

 

IX. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałoby podzielić się z opinią publiczną)

Stowarzyszenie nie posiada żadnych akcji i innych udziałów w Spółkach. Stowarzyszenie nie jest fundatorem innych stowarzyszeń i fundacji.

W roku 2020 nie przeprowadzono żadnych kontroli

Imię i nazwisko osoby upoważnionej lub imiona i nazwiska osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

Wiesław Radojewski – przewodniczący

 Krystyna Dutkiewicz - wiceprzewodnicząca

Data wypełnienia sprawozdania

2021-06-16