Powrót 

                                                                      PROTOKÓŁ
                                                   z Walnego Zebrania Sprawozdawczego
                                     Członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury
                                                 w Lubinie za 2020 r. z dnia 8 lipca 2021 r.


    Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury otworzył Prezes Zarządu - Wiesław Radojewski. Na początku zebrania Prezes Zarządu wygłosił słowo wstępne i przywitał przybyłych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
    Prezes Zarządu zaproponował wybór Przewodniczącego Zebrania. Wpłynęła jedna propozycja z sali by Przewodniczącym Zebrania został Wiesław Radojewski. W wyniku statutowego, jawnego głosowania uzyskał on 100% poparcie uczestników Zebrania.
Przewodniczący podziękował za zaufanie i wybór, a kontynuując obrady zaproponował by Protokolantem Zebrania została Elżbieta Jankowska-Ptak, która została wybrana przez aklamację. Przewodniczący Zebrania stwierdził że Walne Zebranie sprawozdawcze zwołane zostało zgodnie z §22 Statutu Członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.
   Następnie Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i postawił pytanie o uwagi do tego projektu. Członkowie uwag nie zgłosili, po czym Przewodniczący Zebrania poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. Członkowie przyjęli porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Porządek stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.
     Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdania Zarządu LSTK z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSTK z działalności w 2020 r.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 r.
9. Projekt planu pracy na 2021 r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Dyskusja.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu LSTK w 2020 r
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r
14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSTK za 2020 r.
15. Zatwierdzenie sprawozdania Sadu Koleżeńskiego za 2020 r.
16. Uchwalenie planu pracy na 2021 r.
17. Wybory do Komisji Rewizyjnej.
18. Wybory do Sądu Koleżeńskiego
19. Podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku wynikającego z rachunku zysków i strat.
20. Zatwierdzenie innych uchwał oraz wniosków dotyczących działalności LSTK
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.
     Przewodniczący Zebrania zapoznał członków z Regulaminem Walnego Zebrania Sprawozdawczego, który został poddany pod głosowanie. Członkowie przyjęli Regulamin Walnego Zebrania Członków, jednogłośnie w głosowaniu jawnym - w treści stanowiącej załącznik do niniejszego Protokołu.
   W dalszej części Przewodniczący Zebrania zaproponował dokonanie wyboru Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Do Komisji Mandatowej zostały zgłoszone następujące kandydatury:
1. Ewa Rorat Skibska
2. Wanda Radojewska
Ze względu na brak innych kandydatur zamknięto listę proponowanego składu Komisji Mandatowej. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, po czym kandydatury poddano pod głosowanie. Zgłoszeni kandydaci zostali wybrani jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
     Do Komisji Skrutacyjnej zostały zgłoszone następujące kandydatury:
1. Janina Woronko-Zaczyńska
2. Urszula Urbaniak
Ze względu na brak innych kandydatur zamknięto listę proponowanego składu Komisji Skrutacyjnej. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, po czym kandydatury poddano pod głosowanie. Zgłoszeni kandydaci zostali wybrani jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
     Do Komisji Uchwał i Wniosków zostały zgłoszone następujące kandydatury:
1. Krystyna Dutkiewicz
2. Jan Chronowski
Ze względu na brak innych kandydatur zamknięto listę proponowanego składu Komisji Uchwał i Wniosków. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, po czym również kandydatury poddano pod głosowanie, gdzie w głosowaniu jawnym uzyskali jednogłośność. Komisję otrzymały zalecenie ukonstytuowania się i przystąpienia do pracy.
  Przechodząc do następnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury za rok 2020, po czym poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - Halinę Bolesławską o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 r. oraz Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – Wiesława Wojciechowskiego o przedstawienie sprawozdania tego statutowego organu w 2020 r.
    Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący przedstawił projekt Planu Pracy Zarządu na 2021 r, a następnie otworzył dyskusję nad przedstawionymi dokumentami - objętymi porządkiem obrad. Przewodniczący przedstawił dodatkowy komentarz dotyczący funkcjonowania Stowarzyszenia, nurtujących problemów, szczególnie w dobie występowania COVID19. Zachęcał członków do przesyłania materiałów, które można byłoby zaprezentować na stronie internetowej Stowarzyszenia. Ponadto padł wniosek wniesiony przez Urszulę Urbaniak by jeszcze w tym roku zorganizować jednodniowy plener artystyczny na terenie lokalnego środowiska. Wniosek został zaakceptowany i skierowany do zaprotokołowania przez Komisje Uchwał i Wniosków. Ponadto podjęto dyskusję na temat planowanych i przebytych w 2021 r. plenerów artystycznych z wniosku Stefana Bulerskiego, oraz na temat współpracy z działającym od kwietnia w Lubinie - Centrum Działań Twórczych. W związku z brakiem innych dyskutantów - Przewodniczący Zebrania wnioskował o zamknięcie dyskusji. W głosowaniu jawnym dyskusję jednogłośnie zamknięto. Wszystkie odczytane dokumenty przekazano protokolantowi i stanowią załączniki do niniejszego Protokołu.
    Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Mandatowej – Wanda Radojewska stwierdzając, że na podstawie listy obecności członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, w zebraniu bierze udział 23 członków na 28 członków, co stanowi 82,1% ogólnej liczby członków, czyli zgodnie z §22 Statutu Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury - Walne Zebranie Sprawozdawcze jest prawomocne i może podejmować uchwały. Sprawozdanie Komisji Mandatowej i lista obecności stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.
   W dalszej części Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków – Krystynę Dutkiewicz o przedłożenie projektów Uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, które kolejno były poddane pod głosowanie jawne.
Uchwała nr 1 - Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu LSTK za 2020 r. – przyjęta jednogłośnie (głosowało 23 członków)
Uchwała nr 2 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LSTK za 2020 r. – przyjęta jednogłośnie (głosowało 23 członków)
Uchwała nr 3 - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSTK za 2020 r. – przyjęta jednogłośnie. (głosowało 23 członków)
Uchwała nr 4 - Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2020 r. – przyjęta jednogłośnie. (głosowało 23 członków)
Uchwała nr 5 - Zatwierdzenie Planu pracy na 2021 r. – przyjęta jednogłośnie. (głosowało 23 członków)
Uchwała nr 6 - Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Halinę Bolesławską, Janinę Smolarek i Zofię Kilimnik (za przyjęciem kandydatów głosowało 23 członków a protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Uchwały)
Uchwała nr 7 - Do Sądu Koleżeńskiego wybrano: Wiesława Wojciechowskiego, Agnieszkę Bodaj i Helenę Żabską (za przyjęciem kandydatów głosowało 23 członków a protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Uchwały)
Uchwała nr 8 - Decyzja o przeznaczeniu zysku netto wynikającego z rachunku zysków i strat za 2020 r. na fundusz statutowy – przyjęta jednogłośnie. (głosowało 23 członków)
    Zgłoszono jeden wniosek do realizacji. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków oraz wymienione wyżej Uchwały stanowią integralną część niniejszego Protokołu.Na zakończenie 

     Przewodniczący Walnego Zebrania - wobec wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim przybyłym na Walne Zebranie Sprawozdawcze Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i ogłosił zakończenie obrad.

                  Protokolant                                                                               Przewodniczący
             Walnego Zebrania                                                                          Walnego Zebrania
         Elżbieta Jankowska-Ptak                                                                    Wiesław Radojewski

                                                             Lubin dn. 8 lipca 2021 r