Powrót 


                                                                        PROTOKÓŁ    
                                                z Walnego Zebrania Sprawozdawczego
                                 Członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury
                                          w Lubinie za 2019 r. z dnia 8 czerwca 2020 r.


Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury otworzył Prezes Zarządu - Wiesław Radojewski. Na początku zebrania Prezes Zarządu wygłosił słowo wstępne i przywitał przybyłych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Prezes Zarządu zaproponował wybór Przewodniczącego Zebrania. Wpłynęła jedna propozycja z sali by Przewodniczącym Zebrania został Wiesław Radojewski. W wyniku statutowego, jawnego głosowania uzyskał on 100% poparcie uczestników Zebrania.
Przewodniczący podziękował za zaufanie i wybór, a kontynuując obrady zaproponował by Protokolantem Zebrania została Elżbieta Jankowska Ptak, która została wybrana przez aklamację. Przewodniczący Zebrania stwierdził że Walne Zebranie sprawozdawcze zwołane zostało zgodnie z §22 Statutu Członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury.
Następnie Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad i postawił pytanie o uwagi do tego projektu. Członkowie uwag nie zgłosili, po czym Przewodniczący Zebrania poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. Członkowie przyjęli porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Porządek stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu LSTK z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSTK z działalności w 2019 r.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.
9. Projekt planu pracy na 2020 r.
10. Projekt Regulaminu Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu LSTK w 2019 r
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r
15. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSTK za 2019 r.
16. Zatwierdzenie sprawozdania Sadu Koleżeńskiego za 2019 r.
17. Uchwalenie planu pracy na 2020 r
18. Uchwalenie regulaminu wewnętrznego LSTK
19. Uchwalenie wysokości i terminu opłacania składki członkowskiej
20. Podjęcie decyzji o pokryciu strat wynikających z bilansu
21. Zatwierdzenie innych uchwał oraz wniosków dotyczących działalności LSTK
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zebrania zapoznał członków z Regulaminem Walnego Zebrania Sprawozdawczego, który został poddany pod głosowanie. Członkowie przyjęli Regulamin Walnego Zebrania Członków, jednogłośnie w głosowaniu jawnym - w treści stanowiącej załącznik do niniejszego Protokołu.
W dalszej części Przewodniczący Zebrania zaproponował dokonanie wyboru Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Do Komisji Mandatowej zostały zgłoszone następujące kandydatury:
1. Agnieszka Bodaj
2. Wanda Radojewska

Ze względu na brak innych kandydatur zamknięto listę proponowanego składu Komisji Mandatowej. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, po czym kandydatury poddano pod głosowanie. Zgłoszeni kandydaci zostali wybrani jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Do Komisji Uchwał i Wniosków zostały zgłoszone następujące kandydatury:
1. Krystyna Dutkiewicz
2. Jan Chronowski

Ze względu na brak innych kandydatur zamknięto listę proponowanego składu Komisji Uchwał i Wniosków. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, po czym również kandydatury poddano pod głosowanie, gdzie w głosowaniu jawnym uzyskali jednogłośność. Komisję otrzymały zalecenie ukonstytuowania się i przystąpienia do pracy.
Przechodząc do następnego punktów porządku obrad Przewodniczący przedstawił sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury za rok 2019, po czym poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej - Halinę Bolesławską o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r. oraz Wiceprzewodniczącą Sądu Koleżeńskiego – Agnieszkę Bodaj o przedstawienie sprawozdania tego statutowego organu w 2019 r.
Po przedstawieniu sprawozdań Przewodniczący przedstawił projekt Planu Pracy Zarządu na 2020 r, oraz nowoopracowany projekt Regulaminu LSTK, a następnie otworzył dyskusję nad złożonymi dokumentami - objętymi porządkiem obrad. Przewodniczący przedstawił dodatkowy komentarz dotyczący funkcjonowania Stowarzyszenia, nurtujących problemów, szczególnie w dobie występowania COVID19. Zachęcał członków do przesyłania materiałów, które można byłoby zaprezentować na stronie internetowej Stowarzyszenia. W związku z brakiem innych dyskutantów oraz zgłoszonych wniosków - Przewodniczący Zebrania wnioskował o zamknięcie dyskusji. W głosowaniu jawnym dyskusję jednogłośnie zamknięto. Wszystkie odczytane dokumenty przekazano protokolantowi i stanowią załączniki do niniejszego Protokołu.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Mandatowej – Agnieszka Bodaj stwierdzając, że na podstawie listy obecności członków Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, w zebraniu bierze udział 20 członków na 29 członków, co stanowi 69% ogólnej liczby członków, czyli zgodnie z §22 Statutu Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury - Walne Zebranie Sprawozdawcze jest prawomocne i może podejmować uchwały. Sprawozdanie Komisji Mandatowej i lista obecności stanowią załącznik do niniejszego Protokołu.
W dalszej części Przewodniczący Zebrania poprosił Przewodniczącą Komisji Uchwał i Wniosków – Krystynę Dutkiewicz o przedłożenie projektów Uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, które kolejno były poddane pod głosowanie jawne.
Uchwała nr 1 - Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu LSTK za 2019 r. – przyjęta jednogłośnie
Uchwała nr 2 - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego LSTK za 2019 r. – przyjęta jednogłośnie
Uchwała nr 3 - Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSTK za 2019 r. – przyjęta jednogłośnie. (głosowało 20 członków)
Uchwała nr 4 - Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 r. – przyjęta jednogłośnie. (głosowało 20 członków)
Uchwała nr 5 - Zatwierdzenie Planu pracy na 2020 r. – przyjęta jednogłośnie. (głosowało 20 członków)
Uchwała nr 6 - Zatwierdzenie Regulaminu wewnętrznego LSTK – przyjęta jednogłośnie. (głosowało 20 członków)
Uchwała nr 7 - Ustalenie wysokości i terminu płatności składki członkowskiej – zgłoszono 1 propozycję by od 2021 r. składka członkowska wynosiła 80 zł w skali roku od Członka LSTK. Uchwała podjęta w wyniku głosowania (18 głosów za, 1 głos przeciw i 1 głos wstrzymujący)
Uchwała nr 8 - Decyzja o pokryciu strat wynikających z rachunku zysków i strat – przyjęta jednogłośnie. (głosowało 20 członków)
Dodatkowych wniosków nie zgłoszono. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków oraz wymienione wyżej
Uchwały stanowią integralną część niniejszego Protokołu.
Na zakończenie Przewodniczący Walnego Zebrania - wobec wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim przybyłym na Walne
Zebranie Sprawozdawcze Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i ogłosił zakończenie obrad.


                        Protokolant                                                                      Przewodniczący

                   Walnego Zebrania                                                                 Walnego Zebrania


Lubin dn. 8 czerwca 2020 r