Powrót 

Porządek Walnego Zebrania 2021:

       1.  Otwarcie zebrania.

       2.  Wybór przewodniczącego i protokolanta.

       3.  Zatwierdzenie porządku obrad.

       4.  Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

       5.  Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

       6.  Sprawozdania Zarządu LSTK z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).

       7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSTK z działalności w 2020 r.

       8.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 r.

       9.  Projekt planu pracy na 2021 r.

     10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

     11. Dyskusja.

     12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu LSTK w 2020 r

     13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r

     14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSTK za 2020 r.

     15. Zatwierdzenie sprawozdania Sadu Koleżeńskiego za 2020 r.

     16. Uchwalenie planu pracy na 2021 r.

     17. Wybory do Komisji Rewizyjnej.

     18. Wybory do Sądu Koleżeńskiego

     19. Podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku wynikającego z rachunku zysków i strat

     20. Zatwierdzenie innych uchwał oraz wniosków dotyczących działalności L

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie obrad.