Powrót 

Porządek Walnego Zebrania 2020:


1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu LSTK z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSTK z działalności w 2019 r.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.
9. Projekt planu pracy na 2020 r.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
11. Dyskusja.
12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu LSTK w 2019 r
13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r
14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSTK za 2019 r.
15. Zatwierdzenie spawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.
16. Uchwalenie planu pracy na 2020 r.
17. Uchwalenie regulaminu wewnętrznego LSTK.
18. Uchwalenie wysokosci i terminu opłacania składki członkowskiej
19. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności LSTK
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.