Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

Cookies, Polityka prywatności

 COOKIES

1. Do poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie wykorzystywane są pliki Cookies

2 Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach ani śledzenia ich nawigacji.

3. Wszelkie informacje zapisywane są w sposób automatyczny i nie są one gromadzone ani przez nas przetwarzane

4. Wszelkie informacje informują nas jedynie o danych statystycznych

5. Użytkowniku pamiętaj, że w każdym momencie możesz zrezygnować, wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Zrobisz to poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.

     6 Jeśli się z nami skontaktujesz za pomocą e-maila, telefonu, to twoje dane wykorzystane zostaną wyłącznie w celu odpowiedzi na twój kontakt

7. Jeśli korzystasz z urządzeń mobilnych zapoznaj się z ochroną prywatności producenta urządzenia , z którego korzystasz.


                                             KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury przekazuje podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych członka Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lubinie.


Informacja i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a.
2. Kontakt z Lubińskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury: 
- telefoniczny pod numerami: 606 791 824 lub 669 380 544,
- listowny na adres: Lubin 59-300 ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a,
- e-mailowy pod adresem: lstk.lubin@gmail.com
3. Podstawowe dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, PESEL i datę urodzenia, telefon i adres e-mail..
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji statutowych i prawnych obowiązków wynikających ze statutu i regulaminu Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. ze zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723.
5. Podane dane będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby zobowiązane do zachowania poufności poprzez wydanie stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w Lubińskim Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Lubinie.
6. Przetwarzanie danych obejmuje: wypełnienie obowiązków statutowo-prawnych ciążących na Lubińskim Stowarzyszeniu Twórców Kultury w tym: prowadzenie rejestru (ewidencji) członków i korespondencji, w celach statystycznych, oraz w pozostałych przypadkach, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje:
- prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
- prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem lstk.lubin@gmail.com lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury z siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych działań Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
11. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.