28/05/2020

Termin i porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 r. odbędzie się w dniu 08 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury (sala konferencyjna nr 116).

Zebranie odbedzie się z zachowaniem pełnego "reżimu sanitarnego". Wszyscy uczestnicy są zobowiazani do odkażenia rąk przed wejściem na salę (stanowisko będzie przygotowane). Bezwzględnie obowiazuje nakaz noszenia własnej maseczki. Apelujemy również do zajmowania wyznaczonych miejsc, w przepisowych odstępach, jak również o nie przemieszczanie się po sali bez uzasadnionej potrzeby.

Porządek Zebrania:

1.  Otwarcie zebrania.

 2.  Wybór przewodniczącego i prezydium zebrania.

 3.  Zatwierdzenie porządku obrad.

 4.  Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

 5.  Wybór komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.

 6.  Sprawozdanie Zarządu LSTK z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).

 7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSTK z działalności w 2019 r.

 8.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.

 9.  Projekt planu pracy na 2020 r.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

11. Dyskusja.

12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu LSTK w 2019 r

13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r

14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSTK za 2019 r.

15. Zatwierdzenie spawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.

16.  Uchwalenie planu pracy na 2020 r.

17.  Uchwalenie regulaminu wewnętrznego LSTK.

18.  Uchwalenie wysokosci i terminu opłacania składki członkowskiej

19.  Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności LSTK

20.  Sprawy różne.

21.  Zakończenie obrad.