27/02/2020

Termin i porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 r. odbędzie się w dniu 12 marca 2020 r. o godz. 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury. Porządek Zebrania:

 1.  Otwarcie zebrania.

 2.  Wybór przewodniczącego i prezydium zebrania.

 3.  Zatwierdzenie porządku obrad.

 4.  Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

 5.  Wybór komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków.

 6.  Sprawozdanie Zarządu LSTK z działalności za 2019 r. (merytoryczne i finansowe).

 7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSTK z działalności w 2019 r.

 8.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.

 9.  Projekt planu pracy na 2020 r.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

11. Dyskusja.

12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu LSTK w 2019 r

13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r

14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSTK za 2019 r.

15. Zatwierdzenie spawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.

16.  Uchwalenie planu pracy na 2020 r.

17.  Uchwalenie regulaminu wewnętrznego LSTK.

18.  Uchwalenie wysokosci i terminu opłacania składki członkowskiej

19.  Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności LSTK

20.  Sprawy różne.

21.  Zakończenie obrad.