12/06/2021

Termin i porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zarząd Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2020 r. odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury (sala nr 104)...

Zebranie odbedzie się z zachowaniem pełnego "reżimu sanitarnego". Wszyscy uczestnicy są zobowiazani do odkażenia rąk przed wejściem na salę (stanowisko będzie przygotowane). Bezwzględnie obowiazuje nakaz noszenia własnej maseczki. Apelujemy również do zajmowania wyznaczonych miejsc, w przepisowych odstępach, jak również o nie przemieszczanie się po sali bez uzasadnionej potrzeby.

Porządek Zebrania:

       1.  Otwarcie zebrania.

       2.  Wybór przewodniczącego i protokolanta.

       3.  Zatwierdzenie porządku obrad.

       4.  Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

       5.  Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

       6.  Sprawozdania Zarządu LSTK z działalności za 2020 r. (merytoryczne i finansowe).

       7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LSTK z działalności w 2020 r.

       8.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 r.

       9.  Projekt planu pracy na 2021 r.

     10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

     11. Dyskusja.

     12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu LSTK w 2020 r

     13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r

     14. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LSTK za 2020 r.

     15. Zatwierdzenie sprawozdania Sadu Koleżeńskiego za 2020 r.

     16. Uchwalenie planu pracy na 2021 r.

     17. Wybory do Komisji Rewizyjnej.

     18. Wybory do Sądu Koleżeńskiego

     19. Podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku wynikającego z rachunku zysków i strat

     20. Zatwierdzenie innych uchwał oraz wniosków dotyczących działalności L

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie obrad.